MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS

Czasopismo wydawane raz w roku

Indexed by: BazTechIC Journals Master List.

ISSN 2083-0165

CASSI title abbreviation Mater. Wysokoenerg.

Liczba punktów za publikację artykułu: 5


Zgłoszenie artykułu / Submit your manuscript Zadanie nr 1. Opracowanie i wykonanie anglojęzycznych wersji wydawanych publikacji.

Zadanie nr 2. Digitalizacja publikacji naukowych w celu zapewnienia otwartego dostępu do nich przez sieć Internet.
Powyższe zadania są finansowane w ramach umowy Nr 594/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

The Special issue of „Materiały Wysokoenergetyczne/High Energy Materials” is supported by Ministry of Science and Higher Education of Poland.

LICENCJA CC BY-NC-ND 3.0CC BY-NC-ND 3.0 LICENCE           

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie Materiały Wysokoenergetyczne / High Energy Materials są udostępniane na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Użycie niekomercyjne-Bez utworów zależnych 3.0 ( CC BY-NC-ND 3.0), która zezwala na kopiowanie, przedstawianie i rozpowszechnianie utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (czyli nietworzenia utworów zależnych), przy jednoczesnym odpowiednim oznaczeniu autorstwa utworu.

All articles published in the journal Materiały Wysokoenergetyczne / High Energy Materials are available under the Creative Commons Attribution-Noncommercial-NoDerivs 3.0 license (CC BY-NC-ND 3.0).


Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej. W międzyczasie nasilił się trend interdyscyplinarnego postrzegania materiałów wybuchowych, jako jednej z form użytkowych zdolnych do wytworzenia silnych efektów energetycznych. W tym kontekście przestaje być ważne, jaki materiał wybuchowy i czy w ogóle właśnie tego typu źródło energii zostało użyte, natomiast ważne stają się zagadnienia wykorzystania energii uwidaczniającej się podczas wybuchu, jak też metody pochłaniania tej energii. Szkoda byłoby nie wykorzystać tak cennej możliwości wzmocnienia kontaktów badaczy i praktyków zajmujących się materiałami wybuchowymi z osobami niezajmującymi się materiałami wybuchowymi, ale badającymi i stosującymi w praktyce zjawiska wysokoenergetyczne. 

Komitet Redakcyjny


High Energy Materials


The subjects the journal covers is determined predominantly by papers presented at the International Scientific Conferences „IPOEX", which have been held annually in June in Ustroń, Poland, since 2004. The aim of the conference organizers has been the strengthening of the domestic platform for scientists engaged in various aspects of explosives, whether theoretical, practical, laboratory or industrial scale. In the meantime, an interdisciplinary trend of regarding explosive materials as a means of obtaining high energy effects, has gained importance. In this regard, generally, the question of which, if any, explosive is used has diminished with the utilization of the released energy, and the way that energy is absorbed, becoming more important. It would be a shame not to utilise such a valuable means of contact between explosives scientists and research workers with persons who do not work with explosives but are engaged in the use of high energy phenomena.


Editorial Committee