MATERIAŁY WYSOKOENERGETYCZNE / HIGH ENERGY MATERIALS

Czasopismo wydawane raz w roku

Indexed by: BazTechIC Journals Master List.

ISSN 2083-0165

Liczba punktów za publikację artykułu: 5

Zgłoszenie artykułu / Submit your manuscript 


Na podstawie Komunikatu Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego w sprawie wykazu
czasopism naukowych (część B) z dnia 18 grudnia 2015 r.

Wszystkie artykuły opublikowane w czasopiśmie Materiały Wysokoenergetyczne / High-Energetic Materials  są udostępniane na zasadzie  kopiowania, przedstawiania i rozpowszechniania utworu jedynie w celach niekomercyjnych oraz pod warunkiem zachowania go w oryginalnej postaci (czyli nietworzenia utworów zależnych), przy jednoczesnym odpowiednim oznaczeniu autorstwa utworu.

Materiały Wysokoenergetyczne

Przy określaniu tematyki czasopisma kierowano się głównie pracami prezentowanymi podczas corocznych Międzynarodowych Konferencji Naukowych „IPOEX”, które od 2004 roku odbywają się w czerwcu w Ustroniu. Organizatorzy konferencji dążyli do wzmocnienia krajowej platformy łączącej środowiska zajmujące się materiałami wybuchowymi od strony teoretycznej, praktycznej, laboratoryjnej i przemysłowej. W międzyczasie nasilił się trend interdyscyplinarnego postrzegania materiałów wybuchowych, jako jednej z form użytkowych zdolnych do wytworzenia silnych efektów energetycznych. W tym kontekście przestaje być ważne, jaki materiał wybuchowy i czy w ogóle właśnie tego typu źródło energii zostało użyte, natomiast ważne stają się zagadnienia wykorzystania energii uwidaczniającej się podczas wybuchu, jak też metody pochłaniania tej energii. Szkoda byłoby nie wykorzystać tak cennej możliwości wzmocnienia kontaktów badaczy i praktyków zajmujących się materiałami wybuchowymi z osobami niezajmującymi się materiałami wybuchowymi, ale badającymi i stosującymi w praktyce zjawiska wysokoenergetyczne. 

Komitet Redakcyjny


High Energy Materials


The subjects the journal covers is determined predominantly by papers presented at the International Scientific Conferences „IPOEX", which have been held annually in June in Ustroń, Poland, since 2004. The aim of the conference organizers has been the strengthening of the domestic platform for scientists engaged in various aspects of explosives, whether theoretical, practical, laboratory or industrial scale. In the meantime, an interdisciplinary trend of regarding explosive materials as a means of obtaining high energy effects, has gained importance. In this regard, generally, the question of which, if any, explosive is used has diminished with the utilization of the released energy, and the way that energy is absorbed, becoming more important. It would be a shame not to utilise such a valuable means of contact between explosives scientists and research workers with persons who do not work with explosives but are engaged in the use of high energy phenomena.


Editorial Committee